7 Haziran 2006 ÇARŞAMBA - Sayı : 26191

YÖNETMELİK
Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TOPLUM VE BİLİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilatına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;
a) ODTÜ: Orta Doğu Teknik Üniversitesini,
b) Rektör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünü,
c) Merkez: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
d) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
e) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır:
a) Toplumda bilimsel farkındalık düzeyini artırmak üzere araştırma yapmak,
b) Toplumun bilimsel ve teknolojik konulara olan ilgisini yükseltmek,
c) Topluma bilimi sevdirmek ve bilimin gündelik yaşamda kullanımını artırmak,
ç) İlköğretimden başlayarak toplumun her katmanında bilimsel yaklaşım ve araştırma, yaratıcılık ve  analiz  yeteneğini geliştirmeyi özendirmek üzere faaliyetlerde bulunmak,
d) Toplum ve bilim arasındaki bağları güçlendirmek,
e) Üniversitelerin topluma yönelik faaliyetlerini artırmak ve bu tür faaliyetleri özendirmek,
f) Bilimin toplum ile ilgili araştırma faaliyetlerini, toplumun bilimsel araştırma faaliyetlerine olan ilgisini artırmaktır.

Merkezin faaliyetleri
MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:
a) Ulusal ve uluslararası düzeyde toplum ve bilim ile ilgili kurslar, konferanslar, seminerler, yarışmalar, kongreler, sempozyumlar düzenlemek, ödüller vermek,
b) Topluma bilimi sevdirmek için yerinde eğitim, uzaktan eğitim, Üniversitede eğitim ve benzeri faaliyetleri tasarlamak ve uygulamak,
c) Bilimin gelişimi ve bugünkü konumunu toplumun kavraması için Bilim ve Teknoloji Müzesi aracılığı ile bilime dokunma içerikli faaliyetler düzenlemek, bu faaliyetlerde kullanılmak üzere  deney ve düzenekler tasarlamak,
ç) Üniversite mensuplarının araştırma yaptığı konularda toplumsal fayda ve farkındalık üretecek faaliyetlerine destek olmak,
d) Öğrencilerin bilimsel konularda tecrübelerini artırmaları için uygun fırsatlar oluşturmak,
e) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,
f) Kamu ve özel teşebbüse ihtiyaç duydukları alanlarda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri çalışmalar yapmak,
g) Bilimsel görüş vermek, rapor hazırlamak ve amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası projeler geliştirmek,
ğ) Yetkili kurullarca istenen Merkez amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak,
h)  Gerektiğinde üniversite öğrencilerinin Merkezin amaçlarına uygun toplum ve bilim içerikli faaliyetlerini  desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü,
b) Merkez Yönetim Kurulu,
c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez müdürü ve yardımcısı
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; ODTÜ’deki fakültelerin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkezde; ODTÜ’de alanında uzman öğretim elemanlarından bir veya daha fazla kişi merkez müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Merkez Müdürü görevi başında olmadığı zaman merkez müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekalet dört aydan fazla sürerse yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

Merkez müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak,
ç) Bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

Merkez yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Rektörün görevlendireceği ODTÜ’deki Fakültelerin, Yabancı Diller Yüksekokulunun, Meslek Yüksekokullarının ve Rektörlüğün temsilcisi olmak üzere dokuz  üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Merkez Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı birimden ve aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Merkez yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin araştırma ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek merkezin çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak,
b) Merkez Müdürünün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek; sunulan raporu değerlendirmek,
c) Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını tespit etmek,
ç) Merkez Müdürünün daveti üzerine her ay, işin gerekli kıldığı hallerde ise daha sık toplanmak.

Merkez danışma kurulu
MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkez Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu alanlarda ve konularda öneri ve düşüncelerini almak amacıyla, aşağıdaki grupların belirlenen temsilcilerinden oluşur:
a) Üniversitede Merkez faaliyetleri konusunda birikimi olan öğretim üyeleri,
b) Konu ile ilgili kamu kuruluşlarının ilgili temsilcileri,
c) Toplum ve bilim ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri,
ç) Toplum ve bilim ile ilgilenen diğer kuruluşların temsilcileri.
(2) Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Merkez Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

Merkez danışma kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri, uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek
b) Araştırma ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak,
c) Yapılan ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek,
ç) Yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapmak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Merkez Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
İta amiri
MADDE 15 – (1) Merkezin ita amiri Rektördür.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.