Amaç, Vizyon

MERKEZİN AMACI VE FAALİYET ALANLARI

Merkezin Amacı

MADDE 5 - (1) Merkezin amacı şunlardır:

a) Toplumda bilimsel farkındalık düzeyini artırmak üzere araştırma yapmak,

b) Toplumun bilimsel ve teknolojik konulara olan ilgisini yükseltmek,

c) Topluma bilimi sevdirmek ve bilimin gündelik yaşamda kullanımını artırmak,

ç) İlköğretimden başlayarak toplumun her katmanında bilimsel yaklaşım ve araştırma, yaratıcılık ve analiz yeteneğini geliştirmeyi özendirmek üzere faaliyetlerde bulunmak,

d) Toplum ve bilim arasındaki bağları güçlendirmek,

e) Üniversitelerin topluma yönelik faaliyetlerini artırmak ve bu tür faaliyetleri özendirmek,

f) Bilimin toplum ile ilgili araştırma faaliyetlerini, toplumun bilimsel araştırma faaliyetlerine olan ilgisini artırmaktır.

Merkezin faaliyetleri

MADDE 6 - (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde toplum ve bilim ile ilgili kurslar, konferanslar, seminerler, yarışmalar, kongreler, sempozyumlar düzenlemek, ödüller vermek,

b) Topluma bilimi sevdirmek için yerinde eğitim, uzaktan eğitim, Üniversitede eğitim ve benzeri faaliyetleri tasarlamak ve uygulamak,

c) Bilimin gelişimi ve bugünkü konumunu toplumun kavraması için Bilim ve Teknoloji Koleksiyonu Sergi Alanı aracılığı ile bilime dokunma içerikli faaliyetler düzenlemek, bu faaliyetlerde kullanılmak üzere deney ve düzenekler tasarlamak,

ç) Üniversite mensuplarının araştırma yaptığı konularda toplumsal fayda ve farkındalık üretecek faaliyetlerine destek olmak,

d) Öğrencilerin bilimsel konularda tecrübelerini artırmaları için uygun fırsatlar oluşturmak,

e) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

f) Kamu ve özel teşebbüse ihtiyaç duydukları alanlarda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri çalışmalar yapmak,

g) Bilimsel görüş vermek, rapor hazırlamak ve amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası projeler geliştirmek,

ğ) Yetkili kurullarca istenen Merkez amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak,

h) Gerektiğinde üniversite öğrencilerinin Merkezin amaçlarına uygun toplum ve bilim içerikli faaliyetlerini desteklemek.