Amaç

Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM); 

 • Toplumda bilimsel farkındalık düzeyini artırmak,
 • Toplumun bilimsel ve teknolojik konulara olan ilgisini yükseltmek,
 • Topluma bilimi sevdirmek ve bilimin gündelik yaşamda kullanımını artırmak,
 • İlköğretimden başlayarak toplumun her katmanında bilimsel yaklaşım ve araştırma, yaratıcılık ve analiz yeteneklerini geliştirmeyi özendirmek üzere faaliyetlerde bulunmak,
 • Toplum ve bilim arasındaki bağları güçlendirmek,
 • Üniversitelerin topluma yönelik faaliyetlerini artırmak ve bu tür faaliyetleri özendirmek,
 • Bilimin toplum ile ilgili araştırma faaliyetlerini ve toplumun bilimsel araştırma faaliyetlerine olan ilgisini artırmak amaçlarıyla kurulmuştur.

       Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

 • Ulusal ve uluslararası düzeyde toplum ve bilim ile ilgili kurslar, konferanslar, seminerler, yarışmalar, kongreler, sempozyumlar düzenlemek; ödüller vermek,
 • Topluma bilimi sevdirmek için yerinde eğitim, uzaktan eğitim, üniversitede eğitim ve benzeri faaliyetleri tasarlamak ve uygulamak,
 • Bilimin gelişimi ve bugünkü konumunu toplumun kavraması için Bilim ve Teknoloji Koleksiyonu Sergi Alanı aracılığı ile bilime dokunma içerikli faaliyetler düzenlemek; bu faaliyetlerde kullanılmak üzere deney ve sergi düzenekleri tasarlamak,
 • Üniversite mensuplarının araştırma yaptığı konularda toplumsal fayda ve farkındalık üretecek faaliyetlerine destek olmak,
 • Öğrencilerin bilimsel konularda tecrübelerini artırmaları için uygun fırsatlar oluşturmak,
 • Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • Kamu ve özel teşebbüse ihtiyaç duydukları alanlarda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri çalışmalar yapmak,
 • Bilimsel görüş vermek, rapor hazırlamak ve amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası projeler geliştirmek,
 • Yetkili kurullarca istenen Merkez amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak,
 • Gerektiğinde üniversite öğrencilerinin Merkezin amaçlarına uygun toplum ve bilim içerikli faaliyetlerini desteklemek.